Inwoners tevreden over kwaliteit ontvangen zorg

Dit item is verlopen op 10-03-2020.

Positief beeld uit cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp

Inwoners van de gemeente Wierden die in 2018 maatschappelijke ondersteuning of jeugdzorg ontvingen, zijn over het algemeen tevreden over de geleverde zorg. Dat blijkt uit de jaarlijkse cliëntervaringsonderzoeken waarin onder andere wordt ingegaan op de kwaliteit en de effecten van de geboden ondersteuning.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Uit het onderzoek blijkt dat inwoners die zorg ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op alle vlakken tevreden zijn over de hulp die zij ontvangen. Het gaat hier om inwoners die bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, begeleiding bij zelfstandig wonen en voorzieningen als een scootmobiel, rolstoel of aanpassingen aan de woning nodig hebben. Uit de resultaten blijkt dat met name de kwaliteit en de effecten van de ondersteuning zeer goed gewaardeerd worden. Daarmee zijn de uitkomsten vergelijkbaar met die van voorgaande jaren.

Jeugdzorg

In de jeugdzorg wordt het contact over de hulpvraag in alle gevallen beter beoordeeld dan vorig jaar. Ook in de kwaliteit van de ondersteuning is op bijna alle vlakken een stijgende lijn te zien. Daarbij moet worden opgemerkt dat de respons op het onderzoek, net als voorgaande jaren, niet voldoende is om representatieve uitspraken te kunnen doen. “Het is lastig om de ervaringen van deze groep goed te peilen, maar de resultaten geven ons wel een indicatie van hoe de zorg ervaren wordt en dat we op de goede weg zitten”, licht wethouder Braamhaar toe. 

Onderzoek

Gemeenten zijn sinds de invoering van de Wmo en de Jeugdwet in 2015 verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar de ervaringen van cliënten. Het onderzoek is uitgevoerd door I&O Research. De uitkomsten van de cliëntervaringsonderzoeken worden ook opgenomen in de Twentse Monitor Sociaal Domein.

Documenten:

Reacties (0)