Gemeente Wierden moet bezuinigen

Dit komt vooral doordat de gemeente hoge kosten heeft voor de uitvoering van (jeugd)zorg.

De inkomsten en uitgaven van de gemeente Wierden zijn niet in evenwicht. Dit komt vooral doordat de gemeente hoge kosten heeft voor de uitvoering van (jeugd)zorg. Het Rijk geeft ons te weinig geld om de zorg- en ondersteuningstaken goed uit te kunnen voeren. Jaarlijks moeten we 3 miljoen euro bezuinigen. Wij moeten keuzes maken waarop we bezuinigen en waarin we investeren. Keuzes, die wij liever niet zouden maken, maar noodzakelijk zijn om een financieel gezonde en sociale, aantrekkelijke gemeente te blijven. Daarom legt het college een voorstel met bezuinigingsmaatregelen voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraadsleden beslissen uiteindelijk over de maatregelen. Wij vinden het belangrijk om u nu alvast te informeren over de voorgenomen maatregelen. Dit doen we aan de hand van onderstaande vragen en antwoorden.  

Waarom moeten we bezuinigen?

Door de hoge kosten binnen de (jeugd)zorg staan wij er financieel minder goed voor en zijn onze inkomsten en uitgaven niet in balans. In 2018 was het tekort 3 miljoen euro. Omdat we gespaard hadden voor tegenvallers kon dit tekort worden opgevangen. Nu de spaarpot leeg is en we voor de toekomst ook verwachten meer geld uit te geven aan (jeugd)zorg dan we ontvangen, moeten we bezuinigen. Dat is nodig om financieel een gezonde gemeente te blijven.

Speelt het bezuinigingsprobleem zich alleen af in de gemeente Wierden?

Veel gemeenten in ons land zien een sterke stijging van de zorgkosten en moeten kijken naar bezuinigingsmaatregelen. Namens alle gemeenten heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bij het Rijk een oproep gedaan om extra middelen beschikbaar te stellen. Het Rijk heeft éénmalig een extra bijdrage toegekend, maar dit is voor ons niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Een structurele oplossing wordt nog niet geboden. Daarom voeren veel gemeenten, net als wij, bezuinigingen door om de inkomsten en uitgaven in balans te houden en financieel gezond te blijven.

Als de zorgkosten verder toenemen kunnen inwoners dan nog wel rekenen op zorgverlening?

Onze inwoners hebben recht op zorg. Dat is en blijft ook in de toekomst zo. De zorgverlening en –ondersteuning maken onderdeel uit van het sociaal domein. Als eerste hebben we binnen dit domein gekeken naar het doorvoeren van bezuinigingen. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak met 23 maatregelen. Deze moeten 1,2 miljoen euro besparing opleveren. Insteek van het plan is gericht op een efficiëntere organisatie, strikt volgen van kaders en richtlijnen en vroege signalering van problemen waardoor de inzet van dure zorg misschien niet nodig is. Door het nemen van deze maatregelen hopen we binnen het sociaal domein flink te kunnen bezuinigen en de kwaliteit van zorgverlening op orde te houden.

Is een bezuiniging van 3 miljoen euro wel te realiseren?

Het plan van aanpak binnen sociaal domein is een begin, maar levert niet voldoende geld op om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen. Daarom moeten we aanvullende bezuinigingsmaatregelen nemen. Geen gemakkelijke opdracht omdat we de laatste jaren al meer bezuinigingsrondes hebben gehad. Zoveel keuzemogelijkheden hebben we dus niet. Inhoudelijk moeten wij de juiste keuzes maken want naast een financieel gezonde gemeente, willen we ook een sociaal aantrekkelijke gemeente blijven. Helaas moeten we deze ronde ook maatregelen nemen waarvan onze inwoners zeker wat gaan merken. Een lastige opdracht dus, maar het is ons gelukt om de gemeenteraad een pakket met maatregelen voor te leggen waarmee de benodigde bezuiniging gerealiseerd kan worden.

Wie merken wat van de bezuinigingsmaatregelen?

Veel inwoners zullen wat gaan merken van de bezuinigingsmaatregelen. Omdat er de laatste jaren al verschillende bezuinigingsrondes zijn geweest, hebben we nu niet veel keuzemogelijkheden. We ontkomen niet aan het verhogen van een aantal belastingtarieven, zoals bijvoorbeeld het tarief voor Onroerendezaakbelasting voor eigenaren van woningen en bedrijfspanden. Door deze en andere maatregelen gaan de meeste inwoners wel wat merken van de bezuinigingsmaatregelen.

Hoe ziet het voorstel met bezuinigingsmaatregelen er uit?

In de bijlage kunt u alle voorgestelde maatregelen lezen.

Gaat er een streep door geplande investeringen?

Natuurlijk willen we ook een aantrekkelijke gemeente blijven. Daarom willen we het voorzieningsniveau van onze gemeente graag in stand houden en kijken of geplande investeringen door kunnen gaan. Wij moeten inhoudelijk de juiste keuzes maken in wat we wel en niet doen. Niet alle investeringen kunnen uitgesteld worden. Vanuit wettelijke verplichtingen niet of omdat investeringen al lang op zich laten wachten. Zo vinden wij het bijvoorbeeld  belangrijk dat de reconstructie van de Dorpsstraat in Enter, de gebiedsontwikkeling van De Esrand en de ontwikkeling van de  vervangende sportfaciliteit aan de Wilhelminastraat, niet langer worden uitgesteld. Geplande investeringen vragen dus om een zorgvuldige afweging.

Hoe nu verder met de bezuinigingsmaatregelen?

Het college heeft het voorstel met bezuinigingsmaatregelen voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 11 september 2019 is er een informatieronde over de bezuinigingsmaatregelen. Op 25 september bespreekt de gemeenteraad de bezuinigingsmaatregelen. De raadsleden bepalen dan of ze het er mee eens zijn. In november 2019 stelt de gemeenteraad de begroting vast.

Reacties (3)

Door Hans Loggen, 02 07 2019 om 17:28
Geachte Gemeente,

Is de begroting van 2019 digitaal beschikbaar?
groeten

Hans Loggen
Door Laura team Communicatie, 03 07 2019 om 09:04
Op https://www.wierden.nl/bestuur-en-organisatie/begroting-en-jaarverslag_42146/item/begroting-2019-gemeente-wierden_27913.html is de begroting van 2019 terug te vinden.

Groet, Laura
Door Jan ten Broeke, 11 07 2019 om 11:21
Geacht gemeentebestuur,
Maak mij zorgen om het niet meer wekelijks ophalen van de groene container volgend jaar. Ik denk dat veel mensen hierdoor in de problemen komen. Ik heb nu ook wekelijks de container vol, en waar moet ik het afval dan laten? Desnoods een kleine verhoging op het afval invoeren.
Denk hier nog eens goed over na!
Groet Jan.

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 13 en 15 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
u k u g o b u r a t u q o g e